Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

ZADANIA URZĘDU PRACY

Urząd Pracy w Ropczycach realizuje zadania własne oraz zadania przekazane porozumieniami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w szczególności:


1) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

6) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

7) realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 
12) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby PRRP oraz organów zatrudnienia;

13) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

14) współdziałanie z PRRP w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków FP;

15) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

16) współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

18)  wydawanie decyzji o:

  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z FP świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z FP,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z FP, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy, oraz innych świadczeń finansowanych z FP, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy; 


19) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a ustawy;

20) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy,  w szczególności przez:

  • realizowanie działań sieci EURES we wspólpracy z ministerm właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES;
  • realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;


21) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

22) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650);

23) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

24) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu;

25) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

26) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i FP;

27) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez Urząd;

28) organizacja i realizowanie programów specjalnych;

29) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie;

30) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

31) współpraca z ministrem w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy;

32) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;

33) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prowadzonych spraw;

34) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty;

35) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłTomasz Rataj - Administrator2007-07-02
Publikujący Agnieszka Ochał - Redaktor 2007-07-02 12:25
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2015-09-10 10:43
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce tel. (17) 2218-172 email: rzro@praca.gov.pl
Wygenerowano: 04 marca 2021r. 16:23:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.