Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

Powiatowa Rada Rynku Pracy (PRRP) jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Kadencja Rady trwa 4 lata. Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia Rady. Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

Do zakresu działania PRRP należy w szczególności:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.
 4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatu ropczycko-sędziszowskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania.
 5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
 7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.
 8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.
 9. Opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 10. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
 11. Opiniowanie:
 • celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób; zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową; koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 • proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 • celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład PRRP wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład PRRP trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Starosta może też zapraszać do udziału w posiedzeniach PRRP przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

 

Podstawa prawna działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

 

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłTomasz Rataj - Administrator2007-07-01
Publikujący Tomasz Rataj - Administrator 2007-07-01 13:49
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2015-08-13 09:32
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce tel. (17) 2218-172 email: rzro@praca.gov.pl
Wygenerowano: 06 marca 2021r. 14:58:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.