Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

FORMY WSPARCIA DLA KLIENTÓW URZĘDU

Urząd Pracy realizuje zadania dotyczące stosowania form aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.).


Należą do nich:

Zadania doradców klienta - sprawowanie stałej opieki nad bezrobotnym i poszukującym pracy, a także stała współpraca z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie - art. 91 ust. 3 ustawy.


Prace interwencyjne - polegają na refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez okres zgodny z zawartą umową - art. 51, 56, 59 Rozporządzenia MPiPS z 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).


Roboty publiczne - zatrudnienie skierowanych przez urząd bezrobotnych do organizatora robót publicznych i zatrudnieniu ich w wyniku zawartej umowy pomiędzy starostą a organizatorem robót publicznych - art. 57, 59 Rozporządzenia MPiPS z 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).


Prace społecznie użyteczne - wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej - art. 73a ustawy oraz Rozporządzenie MPiPS 22 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 155, poz. 921).


Szkolenia – zajęcia organizowane w celu podniesienia u bezrobotnych kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).


Szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki - art. 69a, 69b ustawy oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 639).
 

Bon szkoleniowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia - art. 66k ustawy.


Staż - nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem stażu - art. 53 ustawy oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 142, poz. 1160).


Bon stażowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy na umowę o pracę - art. 66l ustawy.


Przygotowanie zawodowe dorosłych - odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę-Urząd Pracy z Pracodawcą w formie: trwającej od 6 do 12 miesięcy praktycznej nauki zawodu umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub przystąpienie do egzaminu czeladniczego, trwającego od 3 do 6 miesięcy przyuczenia do pracy w celu zdobycia wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych - art. 53a–53l ustawy oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 497).


Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą złożyć do starosty wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji w wysokości nie wyższej niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia - art. 46 ustawy oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 457 ze zm.).


Jednorazowe środki dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej - bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą otrzymać dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości nie wyższej niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia - art. 46 ustawy oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 457).


Pośrednictwo pracy - bezrobotnym i poszukującym pracy urząd pomaga w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, natomiast pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych - art. 36 i 36a ustawy.


Poradnictwo zawodowe - udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przygotowywanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, natomiast pracodawcom w doborze kandydatów do pracy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych - art. 38 ustawy oraz § 46 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 667).


Dodatek aktywizacyjny – może otrzymać bezrobotny, który w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę lub z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – art.72 ust.1 ustawy.


Grant na telepracę - pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać środki Funduszu Pracy, zwane „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną - art. 60a ustawy.
 

Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia - pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia. Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy – art. 150 f - 150 g ustawy.

Dofinansowanie wynagrodzenia +50, +60 - starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat - art. 60d ustawy.


Bon zatrudnieniowy - może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, jego otrzymanie gwarantuje pracodawcy refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne - art. 66m ustawy.


Program Aktywizacja i Integracja (PAI) - realizowany przez powiatowy urząd pracy we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - art. 62a–62c ustawy.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
WytworzyłAgnieszka Ochał - Redaktor2015-08-10
Publikujący Tomasz Rataj - Administrator 2015-08-10 10:10
Modyfikacja Agnieszka Ochał - Redaktor 2016-03-08 10:18
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce tel. (17) 2218-172 email: rzro@praca.gov.pl
Wygenerowano: 06 marca 2021r. 14:31:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.